Najnowsze komentarze

  Kategorie

  Welcome On Mobius

  Mobius was created by professionnal coders and passionate people.

  We made all the best only for you, to enjoy great features and design quality. Mobius was build in order to reach a pixel perfect layout.

  Mobius includes exclusive features such as the Themeone Slider, Themeone Shorcode Generator and Mobius Grid Generator.

  Our Skills

  WordPress90%
  Design/Graphics75%
  HTML/CSS/jQuery100%
  Support/Updates80%


  I. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Zlot – ogólnopolski zlot karawaningowy pn. „Mazurskie Piekiełko“ odbywający się w Rynie w dniach 12-15.09.2019 r., organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. we współpracy z Panem Michałem Szatanek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Michał Szatanek „Grupa Szatanek Polska”;
  2. Organizator – Elcamp RV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-376),
   ul. Tyniecka 118 E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000330575, posiadająca numer NIP 6793010395, numer REGON 120939158 wraz z Michałem Szatanek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Michał Szatanek „Grupa Szatanek Polska”, ul. Konrada Vietha 86/1, 26-600 Radom, posiadającym numer NIP: 7962533045;
  3. Regulamin- niniejszy Regulamin zlotu karawaningowego pn. „Mazurskie piekiełko“ w Rynie w dniach 12-15.09.2019 r.
  4. Uczestnik- każda osoba biorąca udział w Zlocie na podstawie dokonanej rejestracji i opłacenia wpisowego;
  5. Kompleks „Bocianie Gniazdo“- pole kempingowe przy pensjonacie „Bocianie Gniazdo“ w Rynie (Mazurska 30, 11-520 Ryn) wraz z budynkami pensjonatu oraz przyległym terenem.

  II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestników Zlotu.
  2. Uczestnicy obowiązani są także do przestrzegania regulaminu kompleksu „Bocianie Gniazdo“.
  3. Niniejszy Regulamin zostaje doręczony Uczestnikom wraz z pakietem startowym, przekazywanym po przybyciu na miejsce Zlotu. Jest także powszechnie dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  4. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia, a także osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że biorą udział w Zlocie pod opieką co najmniej jednego z opiekunów prawnych.
  5. Uczestnicy mogą brać udział w Zlocie samodzielnie lub w załogach.
  6. Niniejszy Zlot nie stanowi imprezy masowej.

  III. Przebieg Imprezy

  1. Uczestnicy rejestrują swój udział w Zlocie:
   a) on-line poprzez platformę www.tobilet.pl
   b) osobiście, po przybyciu na miejsce Zlotu, od dnia 12.09.2019 r.
  2. Warunkiem poprawnej rejestracji jest opłacenie wpisowego w następującej wysokości:
   a) 320 zł/załoga; podana cena dla załogi dot. załóg 4 osobowych, dla załóg powyżej 4 osób do kwoty należy doliczyć 20 zł/os.
  3. Zakwaterowanie uczestników Zlotu odbywa się na terenie kompleksu „Bocianie Gniazdo“. Uczestnicy przebywają w pojazdach campingowych, którymi przybędą na Zlot. Istnieje dodatkowa, odpłatna możliwość zakwaterowania w obiektach pensjonatu.
  4. Wpisowe obejmuje:
   a) udostępnienie miejsca na polu kempingowym dla postoju pojazdu campingowego wraz z dostępem do prądu
   oraz do zaplecza higieniczno- sanitarnego;
   b) pakiet startowy (program zlotu wraz z Regulaminem, broszury reklamowe sponsorów);
   c) wieczorną biesiadę z koncertem szantowym i poczęstunkiem;
   d) regaty;
   e) podstawowe szkolenie z węzłów żeglarskich;
   f) konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych;
  5. Organizator zapewnia możliwość udziału w dodatkowych, odpłatnych atrakcjach:
   a) kurs motorowodny;
   b) zwiedzanie zamku w Rynie;
   c) wycieczkę autokarem do Świętej Lipki;

  IV. Obowiązki Uczestników

  1. Na terenie Kompleksu „Bocianie Gniazdo“ w trakcie trwania Zlotu zabrania się:
   a) poruszania się pojazdami kempingowymi poza koniecznością dojazdu do przydzielonego miejsca postojowego i wyjazdu z Kompleksu;
   b) poruszania się pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i przez osoby nie posiadające do tego wymaganych uprawnień;
   c) rozpalania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi; dopuszcza się gotowanie przy użyciu palników
   i kuchenek turystycznych;
   d) zachowań stwarzających bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, lub mienia innych Uczestników Zlotu;
   e) wnoszenia i posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
   f) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych;
   g) zaśmiecania terenu Kompleksu.
  2. Na terenie Kompleksu „Bocianie Gniazdo“ w trakcie trwania Zlotu obowiązuje cisza nocna pomiędzy godz. 23.00 a 6.00 rano.
  3. W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień pkt IV. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, Organizator może upomnieć Uczestnika. W razie braku zastosowania się do upomnienia, Organizator może wyprosić Uczestnika z Kompleksu „Bocianie Gniazdo“ i wykluczyć go z dalszego uczestnictwa w Zlocie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania i wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych, dokumentujących przebieg Zlotu dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i marketingowych. Uczestnictwo w Zlocie jest jednoznaczne
   z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wykonanych materiałach filmowych
   i fotograficznych, dla celów reklamowych i marketingowych Zlotu.

  V. Przetwarzanie danych osobowych

  Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku z rejestracją uczestnictwa
  w Zlocie oraz uiszczeniem wpisowego.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Zlocie.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu rejestracji Uczestników
  oraz ich uczestnictwa w Zlocie.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Zlotu oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń Uczestników.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

  Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.