Najnowsze komentarze

  Kategorie

  Welcome On Mobius

  Mobius was created by professionnal coders and passionate people.

  We made all the best only for you, to enjoy great features and design quality. Mobius was build in order to reach a pixel perfect layout.

  Mobius includes exclusive features such as the Themeone Slider, Themeone Shorcode Generator and Mobius Grid Generator.

  Our Skills

  WordPress90%
  Design/Graphics75%
  HTML/CSS/jQuery100%
  Support/Updates80%

  Centrum Napraw Samochodowych

  Zepsuta klimatyzacja podczas wakacji w Hiszpanii, cieknący kran, czy lodówka, która zamiast chłodzić – grzeje? Nasz serwis powstał po to, by zająć się Twoim kamperem, tak, byś Ty mógł się jedynie skupić na odkrywaniu nowych dróg i  błogim relaksie w camper parku, czy nad brzegiem morza.

  Regulamin serwisu

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

  PRZEZ ELCAMP HSK AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  obowiązujący od dnia 06 marca 2017 r.

  1. Definicje
  2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  3. Pojazd- samochód osobowy, dostawczy lub campingowy, stanowiący własność lub będący w posiadaniu Zleceniodawcy na podstawie stosownej umowy z jego właścicielem, oddany Wykonawcy w celu przeprowadzenia usług serwisowych;
  4. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług serwisowych przez Elcamp HSK Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
  5. Umowa- umowa o świadczenie Usług Serwisowych Pojazdów, zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą;
  6. Usługi serwisowe- usługi naprawcze pojazdów- gwarancyjne i pogwarancyjne- świadczone przez Wykonawcę, w szczególności w postaci:
   1. napraw blacharskich i lakierniczych;
   2. przeglądów okresowych wg zaleceń producenta pojazdu;
  • diagnostyki systemów elektronicznych;
  1. usług wulkanizacyjnych;
  2. wymiany rozrządów;
  3. naprawy silników;
  • naprawy mechanicznych skrzyni biegów;
  • montażu zawieszeń pneumatycznych;
  1. montażu i naprawy układów klimatyzacji;
  2. montażu i naprawy ogrzewania postojowego;
  3. specjalistycznych przeglądów funkcjonowania i szczelności zabudów kempingowych;
  • specjalistycznych przeglądów szczelności instalacji gazowych (z certyfikatem i naklejką DVGW);
  • profesjonalnego montażu akcesoriów kempingowych m.in. markiz, klimatyzacji, agregatów prądotwórczych, systemów multimedialnych, systemów rozprowadzania ciepła w pojazdach;
  1. Zleceniodawca- podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zlecający Wykonawcy wykonanie usług serwisowych Pojazdu;
  2. Wykonawca- Elcamp HSK Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-376), ul. Tyniecka 118E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000330575, posiadająca numer NIP: 6793010395, numer REGON: 120939158.
  1. Postanowienia ogólne
  2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą i stanowi ich integralną część.
  3. Niniejszy Regulamin wiąże zarówno Wykonawcę, jak i Zleceniodawcę, od chwili doręczenia lub udostępnienia go Zleceniodawcy przed zawarciem Umowy: na piśmie bądź w postaci elektronicznej oraz na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu Cywilnego.
  4. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Wykonawcy: http://www.elcamp.pl oraz w jego siedzibie- Elcamp HSK Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków, o czym Zleceniodawca jest informowany przed zawarciem Umowy.
  5. Zleceniodawca, zawierając Umowę, potwierdza, że Regulamin został mu doręczony lub udostępniony (wobec czego zna jego treść i wyraża zgodę na stosowanie jego postanowień, jako integralnej części każdej Umowy), bądź mógł się z łatwością dowiedzieć o jego treści, , zna tę treść i wyraża zgodę na stosowanie jego postanowień, jako integralnej części każdej Umowy.
  6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę i Zleceniodawcę kolejnych Umów, doręczenie lub udostępnienie niniejszego Regulaminu przy zawarciu pierwszej Umowy oraz jego akceptacja przez Zleceniodawcę oznacza także akceptację i obowiązywanie Regulaminu dla wszystkich kolejnych Umów zawieranych między tymi samymi Stronami. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do Zleceniodawców, którzy zawarli co najmniej jedną Umowę z Wykonawcą przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, od dnia kolejnego po dniu, w którym zostali poinformowani o treści Regulaminu w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2.
  7. W przypadku sprzeczności Regulaminu z postanowieniami zawartej przez Strony w formie pisemnej Umowy, wiążące są postanowienia tej Umowy.
  8. Postanowienia regulaminów, ogólnych warunków umów bądź innych wzorców umowy Zleceniodawcy, niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie znajdują zastosowania w przypadku Umów zawieranych z Wykonawcą, nawet jeśli nie zgłosi on do nich sprzeciwu. Postanowienia takie obowiązują jedynie w razie ich akceptacji przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Zawarcie Umowy
  1. Zawarcie Umowy następuje w drodze przekazania Wykonawcy w jego siedzibie Pojazdu i sporządzenia protokołu zdawczo- odbiorczego. W protokole zamieszcza się w szczególności dane Zleceniodawcy (w tym co najmniej jego firmę, numer NIP, osoby upoważnione do reprezentacji),  adres korespondencyjny i/lub adres e-mail poprzez które Wykonawca może kontaktować się z Zleceniodawcą, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby przekazującej Pojazd, stan Pojazdu z chwili przekazania, informację o dostarczonych wraz z Pojazdem dokumentach i kluczykach oraz zgłoszone do naprawy usterki.
  2. Jeżeli osoba przekazująca Pojazd do naprawy nie jest jego właścicielem ani posiadaczem na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem, obowiązana jest dostarczyć, przed zawarciem Umowy, w drodze pisemnej lub elektronicznej, upoważnienie Zleceniodawcy na zawarcie Umowy.
  3. Przed przekazaniem Pojazdu Zleceniodawca zobowiązany jest do usunięcia z niego wszelkich przedmiotów. Ich pozostawienie następuje na wyłączne ryzyko Zleceniodawcy.
  4. Wykonawca określa- na podstawie stanu Pojazdu i zgłoszonych usterek- termin wykonania Umowy, będący jednocześnie terminem odbioru Pojazdu i informuje o nim Zleceniodawcę, wskazując go w szczególności w protokole zdawczo- odbiorczym.
  5. W razie ujawnienia się w toku wykonywania Umowy usterek niezgłoszonych przez Zleceniodawcę, Wykonawca niezwłocznie informuje o ich wykryciu, przewidywanym czasie i kosztach naprawy. Przystępuje do usuwania takich usterek po otrzymaniu drogą pisemną lub mailową zgody Zleceniodawcy na wykonanie dodatkowych prac.
  6. Odbiór Pojazdu zostaje potwierdzony w protokole w protokole zdawczo- odbiorczym.
  1. Gwarancja
  2. Wykonawca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonane Usługi Serwisowe przez okres 12 miesięcy, liczonych od terminu wykonania Umowy.
  3. W razie stwierdzenia wady Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni od dnia jej wykrycia, powiadomić o wadzie Wykonawcę, pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail. W przypadku nie zgłoszenia wady w powyższym terminie gwarancja wygasa.
  4. W ramach gwarancji Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy wyłącznie ponownego wykonania Usługi Serwisowej. W razie, gdyby koszt ponownej Usługi Serwisowej przewyższał pierwotny koszt tej usługi, Zleceniodawca zobowiązany jest do dopłaty tej różnicy. Wykonawca może według swojego wyboru zwolnić się z obowiązku wykonania naprawy gwarancyjnej, poprzez zwrot Zleceniodawcy równowartości pierwotnej Usługi Serwisowej.
  5. Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których Zleceniodawca dokonywał samodzielnie, bądź za pośrednictwem innych podmiotów, napraw zgłoszonych wad.
  6. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by ponowne wykonanie Usługi Serwisowej w ramach udzielonej gwarancji zakończyło się w terminie 30 dni od daty przekazania Pojazdu. Termin ten może się wydłużyć o dalszy uzasadniony okres w razie wystąpienia przeszkód logistycznych bądź innego rodzaju.
  7. Termin gwarancji, wskazany w ust. 1, zostaje automatycznie wydłużony o czas wykonania ponownej Usługi Serwisowej.
  8. Ponownie wykonane Usługi Serwisowe stanowią naprawy istotne w rozumieniu art. 581 § 1 k.c., powodujące rozpoczęcie biegu terminu gwarancji na nowo, tylko jeżeli ich wartość netto jest równa lub większa niż 90% wartości pierwotnej usługi.
  9. Udzielona w ustępach powyżej gwarancja nie obejmuje elementów i części użytych w ramach świadczenia Usług Serwisowych, chyba że przyczyną powstania wady będzie nienależyte wykonanie Usługi Serwisowej. Jeżeli wykorzystane elementy lub części będą objęte gwarancją producenta/dystrybutora, Wykonawca może przenieść uprawnienia do wykonywania tej gwarancji na Zleceniodawcę.
  10. Gwarancja zostaje wyłączona także, jeżeli przyczyna wystąpienia wady nie leży w wykonanej Usłudze Serwisowej, w szczególności w następujących sytuacjach:
   1. nieprawidłowego transportu, przechowania i użytkowania Pojazdu, w tym w sytuacji gdy serwisowany Pojazd narażony jest m.in. na odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków czy uderzeń;
   2. używania serwisowanych Pojazdów niezgodnie z przeznaczeniem, parametrami technicznymi czy warunkami wnikającymi z norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i doświadczenia życiowego, w tym także w przypadku nadmiernej eksploatacji serwisowanych Pojazdów, w szczególności w przypadku nadmiernych obciążeń, nacisków;
   3. nadmiernego zużycia wynikającego z warunków drogowych/budowlanych;
   4. nieprawidłowego montażu/demontażu elementów wyposażenia serwisowanych Pojazdów;
   5. wszelkich uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez czynniki zewnętrzne;
   6. niewłaściwego stanu technicznego Pojazdów;
   7. wad powstałych w trakcie korzystania z Pojazdów przez osoby znajdujące pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) i nie posiadające niezbędnych uprawnień, przewidzianych właściwymi przepisami prawa.
  11. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.
  1. Wynagrodzenie

   

  1. Ceny brutto za poszczególne Usługi Serwisowe określa Cennik Wykonawcy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
  2. Wynagrodzenie za Usługi Serwisowe objęte Umową ustalane jest przez Wykonawcę. Wstępne wynagrodzenie podaje on Zleceniodawcy przy przekazaniu Pojazdu do naprawy. Wstępne wynagrodzenie odpowiada wynagrodzeniu należnemu ostatecznie Wykonawcy, o ile nie doszło do zmiany zakresu prac, zgodnie z postanowieniem pkt III ust. 5.
  3. Wykonawca może zobowiązać Zleceniodawcę do uiszczenia zaliczki przy przekazaniu Pojazdu bądź we wskazanym terminie, co stanowić będzie warunek zawarcia Umowy. W razie braku wpłaty zaliczki Umowę uważa się za nie zawartą, po stronie Wykonawcy nie powstają żadne zobowiązania, a Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Pojazdu, po bezskutecznym upływie terminu do wpłaty.
  1. Zapłata
  2. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie i na warunkach wskazanych na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. Jeżeli na fakturze nie wskazano powyższych danych ani Strony inaczej nie ustaliły, zapłata następuje po wykonaniu Usługi Serwisowej, a przed odbiorem Pojazdu.
  3. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
  4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
  5. Jeżeli po stronie Zleceniodawcy pozostają nieuregulowane należności, każda płatność na rzecz Wykonawcy będzie zaliczana na poczet należności najdalej wymagalnej, z prawem zaliczenia jej w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia zaległej płatności oraz odsetek, bez względu na to, czy Zleceniodawca wskazał, którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury.
  6. Zleceniodawca nie jest uprawniony do potrącania wzajemnych roszczeń wobec Wykonawcy, chyba że dane roszczenie nie jest kwestionowane przez Wykonawcę lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
  7. Wykonawcy przysługuje prawo zatrzymania Pojazdu do czasu uiszczenia całości wynagrodzenia. Niezależnie – do czasu zapłaty całej należności Wykonawcy przysługuje umowne prawo zastawu na Pojeździe, zabezpieczające wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę oraz wszelkie należności uboczne, w tym także określone w ust. 7 poniżej i koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.
  8. Zleceniodawca zobowiązany jest do odebrania Pojazdu w terminie wskazanym przez Wykonawcę. W razie opóźnienia w odebraniu Pojazdu przekraczającego 7 dni, Wykonawca uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 50 zł netto za każdy dzień opóźnienia w odebraniu Pojazdu, także w przypadku określonym w pkt. V ust. 3 powyżej. Nie wyłącza to możliwości żądania przez Wykonawcę odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  • Odpowiedzialność Wykonawcy. Siła wyższa
  1. Wystąpienie siły wyższej, okoliczności nadzwyczajnych, na które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu i których nie mogą przewidzieć w chwili zawierania Umowy, a które nadmiernie utrudniają wywiązanie się ze zobowiązań lub powodują, że ich wykonanie groziłoby rażącą stratą, a także zdarzeń, które w poważny sposób utrudniają świadczenie Usług Serwisowych lub uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji Umowy, w szczególności takich jak wystąpienie blokad, strajków, sporów zbiorowych, pożaru, zamieszek, ataków terroryzmu, klęsk żywiołowych, konfliktu zbrojnego, stanu wojennego, zmiany prawa bądź jego interpretacji, awarii, problemów z dostawą energii elektrycznej – zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy oraz Regulaminu.
  2. W razie wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 zmianie ulega termin wykonania Umowy, co najmniej o czas trwania danej przeszkody.
  3. Strony zobowiązane są informować się drogą pisemną lub mailową o zaistnieniu wskazanych okoliczności, w ciągu 7 dni od ich wystąpienia bądź niezwłocznie, gdy tylko będzie to możliwe, oraz wskazać rodzaj danej przeszkody, przewidywany czas jej trwania i nowy termin wykonania Umowy.
  4. W przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 1 powodują, że wykonanie zobowiązań umownych stało się niemożliwe lub gdy okoliczności te występują przez okres dłuższy niż 45 dni, każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji nie uważa się, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, a Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania lub innych świadczeń.
  5. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.
  6. Niezależnie od powyższego, Wykonawca z tytułu Umów zawieranych z Zleceniodawcą ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę rzeczywistą wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony Wykonawcy albo upoważnionych osób działających w imieniu Wykonawcy i ograniczoną do ceny netto za świadczone Usługi Serwisowe i sprzedane towary, z którymi to związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wyklucza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści i innych szkód pośrednich. W opisanym zakresie wyłączona zostaje również możliwość dochodzenia odszkodowania tytułem czynów niedozwolonych.
  • Przetwarzanie danych osobowych
  1. Wykonawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zleceniodawcę, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz danych osobowych osoby przekazującej Pojazd, wyszczególnionych m.in. w protokole zdawczo- odbiorczym, a także innych dokumentach przekazanych wraz z Pojazdem.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, tj. w szczególności w celu jej zawarcia, zrealizowania, zmiany bądź rozwiązania oraz dokonania rozliczeń.
  4. Zleceniodawcy oraz osobie przekazującej Pojazd przysługuje w każdym czasie prawo swobodnego dostępu do podanych przez nich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, oraz do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  5. Zleceniodawca oraz osoba przekazująca Pojazd oświadcza i zapewnia, iż podane przez nich dane osobowe są ich danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.
  1. Postanowienia końcowe
  2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające lub związane z wykonywaniem Umowy będą przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail, na adresy wskazane przez Zleceniodawcę i Wykonawcę w protokole zdawczo- odbiorczym. Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zmianie tych danych, pod rygorem uznania, że korespondencja przesłana na ostatni znany adres korespondencyjny lub adres e-mail została skutecznie doręczona.
  3. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza wykonalności pozostałych postanowień oraz ważności Regulaminu lub Umowy zawartej z wykorzystaniem Regulaminu. W takim przypadku postanowienia nieważne będą interpretowane lub zostaną przez Strony uzupełnione w sposób, który będzie najlepiej odzwierciedlał ich wolę i cel w chwili zawierania Umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.
  5. Spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu lub Umów zawartych z wykorzystaniem Regulamin będzie rozstrzygać sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy. Wykonawca ma jednak prawo wystąpienia do sądu miejscowo właściwego dla Zleceniodawcy.
  6. Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, o których każdorazowo poinformuje Zleceniodawcę, a aktualna wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej Wykonawcy oraz w jego siedzibie.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2017 r.