Najnowsze komentarze

  Kategorie

  Welcome On Mobius

  Mobius was created by professionnal coders and passionate people.

  We made all the best only for you, to enjoy great features and design quality. Mobius was build in order to reach a pixel perfect layout.

  Mobius includes exclusive features such as the Themeone Slider, Themeone Shorcode Generator and Mobius Grid Generator.

  Our Skills

  WordPress90%
  Design/Graphics75%
  HTML/CSS/jQuery100%
  Support/Updates80%

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118 E, 30-376 Kraków;

  2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.elcamp.pl, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzenia przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www.elcamp.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności;

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@elcamp.pl;

  6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

  7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.elcamp.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

  INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

  1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na teleinformatycznym urządzeniu końcowym oraz posiadającym do nich dostęp jest Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118 E, 30-376 Kraków;
  2. Strona www.elcamp.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  a. pliki cookies stałe, przechowujące informację o tym z jakiej witryny użytkownik trafił na stronę www.elcamp.pl (_utmz), przechowujące czas wizyty użytkownika na stronie (_utmb) oraz przechowujące informacje o ilości wyświetleń strony przez danego użytkownika (_utma);
  b. pliki cookies sesyjne, przechowywane do czasu zakończenia danej sesji (_utmc), rejestrujące czas wizyty na stronie;
  c. pliki cookies
  – niezbędne (umożliwiające i poprawiające komfort korzystania z serwisu);
  – służące do celów analityki internetowej;
  – funkcjonalne (służące do zapamiętania ustawień strony, np. językowych);
  3. Pliki cookies to krótkie dane informatyczne, gromadzone w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, które wykorzystywane są w celu uzyskiwania informacji, dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony www.elcamp.pl, w celach statystycznych oraz w celu analityki internetowej;
  4. Pliki cookies, zazwyczaj będące plikami tekstowymi, składającymi się z szeregu liter i cyfr, przechowywane są na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych użytkowników. Typowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu. Pozwalają na rozpoznania urządzenia użytkownika oraz wyświetlenie strony internetowej www.elcamp.pl w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika;
  5. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego określenia warunków przesyłania mu oraz przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;
  6. Domyślnie większość przeglądarek ustawiona jest tak, by zezwalać na przechowywanie plików cookies. Użytkownik posiada możliwość zmiany warunków otrzymywania oraz przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej na używanym do przeglądania strony telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Taka zmiana powodować może jednak utrudnienia w korzystanie ze strony internetowej www.elcamp.pl. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce wpływać może także negatywnie na korzystanie z innych stron internetowych;
  7. Przechowywane pliki cookies, pochodzące ze strony www.elcamp.pl nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona www.elcamp.pl;
  8. Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu;
  9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona www.elcamp.pl także przez partnerów, współpracujących z Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna;
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na witrynie www.wszystkoociasteczkach.pl.

  INFORMATION CLAUSE
  According to article 13 of regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; hereinafter referred to as “GDPR”) I inform that:
  1) the controller of your personal data is Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, with its headquarters in Kraków, ul. Tyniecka 118 E, 30-376 Kraków;
  2) the processing of your personal data will be based on article 6(1)(a) GDPR – your consent to process your personal data by using files referred to as “cookies” and other personal data, article 6(1)(b) GDPR – as far as personal data necessary for the performance of a contract to which you are a party is concerned, article 6(1)(c) GDPR – when processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject, for example bookkeeping and on article 6(1)(f) GDPR – for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller, which is collecting statistic data, Internet analytics and monitoring movement on the website www.elcamp.pl, direct marketing, exercise or defense of legal claims;
  3) your personal data will be stored no longer than it is necessary for the legitimate interests pursued by the controller or until the consent to process your personal data is withdrawn, until it is necessary to perform the contract or no longer than 5 years from the end of the calendar year in which the tax connected with the contract was paid, until the controller is subject to legal litigation or no longer than it is necessary for the legitimate interests pursed by the controller. The legitimate interests which is direct marketing lasts – among others – until the objection to process data is raised;
  4) the recipients of your personal data are exclusively entities which are entitled to receive your personal data, entities participating in operating the website www.elcamp.pl and participating in performing the contract, including entities offering IT services, entities providing accounting, legal and advisory services, post, couriers, banks and other entities dealing with payments;
  5) you have the right to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability. The aforesaid rights can be carried out by sending e-mail to info@elcamp.pl;
  6) if your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw the consent at any time; which will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. The withdrawal of consent may be performed in the same form as it was originally given;
  7) in case of any breach of your personal data safety, you may lodge a complaint with a supervisory authority;
  8) the provision of your personal data is not mandatory, but the lack of such a provision may result in impossibility to use website www.elcamp.pl or to enter into contract.

  INFORMATION ABOUT COOKIES
  1. The company Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna with the seat in Kraków (postal code: 30-376), Tyniecka 118 E places cookies onto the user’s computer and obtains the access into them, in order to facilitate the use of the website www.elcamp.pl.
  2. Website www.elcamp.pl uses the following cookies:
  a. permanent cookies, storing information about the website from which user came to the website www.elcamp.pl (_utmz), storing the exact time of entering the website (_utmb) and storing information about the number of views of the website made by single user (_utma);
  b. temporary cookies, stored until the termination of the session (_utmc) registering the length of the session;
  c. cookies:
  – necessary (enhancing the comfort of using the website www.elcamp.pl);
  – used for the purposes of Internet analytics;
  – functional (used for remembering website’s settings).
  3. Cookies are short files which are stored onto the user’s computer and are used for the purpose of gathering information about the way the website www.elcamp.pl is used, for statistic purposes and for Internet analytics purposes.
  4. Cookies – most often text files, which consist of letters and numbers – are stored on the computer or other devices. Typically, they comprise of the name of the website they came from, their unique number and the date until which they can be stored. They enable to recognize the user and present the website adapted to the user.
  5. At any moment the user can change conditions of storing and receiving of cookies through changing the settings of the browser installed on the device.
  6. The default settings of majority of the browsers enable to store cookies. The user has the opportunity to change the settings of the browser. That change might, however, make it difficult to use website www.elcamp.pl. Turning off the options of storing cookies might affect using other websites, as well.
  7. Stored cookies, coming from www.elcamp.pl, do not cause any changes on the user’s device from which he or she enters the website www.elcamp.pl.
  8. Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna do not bear responsibility for privacy policy or the way personal data is protected by the websites to which links are placed on the website www.elcamp.pl.
  9. Cookies might be placed onto user’s device from which the website www.elcamp.pl is entered also by the partners of Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
  10. Further information about cookies are available on www.wszystkoociasteczkach.pl website.

  All
  0